دکتر علی اکبر جلالی روستای شاهکوه را معرفی می کند

8 سال پیش دکتر علی اکبر جلالی در برنامه دامنه شبکه سمنان
10 Shares

دکتر علی اکبر جلالی در برنامه دامنه شبکه سمنان، خود را متعلق به روستای شاهکوه می داند و به معرفی ان می پردازد.