قسمتی از سخنرانی دکتر علی اکبر جلالی در ارتباط با اینترنت اشیاء

8 سال پیش صحبت های دکتر علی اکبر جلالی در کنفرانس ملی مدیریت جهانی سازمان های ایرانی
19 Shares

صحبت های دکتر علی اکبر جلالی در کنفرانس ملی مدیریت جهانی سازمان های ایرانی در ارتباط با اینترنت اشیاء.