مدیریت سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان

انتشارات: انتشارات شرکت خدمات انفورماتیک راهب، سال انتشار: 1385، 

مولف: دکتر علي اكبر جلالي

یکسال تلاس در فناوری اطلاعات و ارتباطات

انتشارات: دانشگاه علم و صنعت ایران، سال انتشار: 1385، 

مولف: دکتر علي اكبر جلالي

Socio-Economic Impacts of Rural ICT in Iran

انتشارات: دفتر منطقه ای یونسکو، بانکوک، سال انتشار: 1384، 

مولف: دکتر علي اكبر جلالي

The First Step Towards ICT Development, Iran

انتشارات: مرکز تحقیقات مخابرات، سال انتشار: 1384، 

مولف: دکتر علي اكبر جلالي

یکسال تلاس در فناوری اطلاعات و ارتباطات

انتشارات: دانشگاه علم و صنعت ایران، سال انتشار: 1384، 

مولف: دکتر علي اكبر جلالي

National ICT Strategic Plan, Iran

انتشارات: مرکز تحقیقات مخابرات، سال انتشار: 1384، 

مولف: دکتر علي اكبر جلالي

Rural ICT Development, Iran

انتشارات: مرکز تحقیقات مخابرات، سال انتشار: 1384، 

مولف: دکتر علي اكبر جلالي

ICT Sector of the 4th Development Program, Iran

انتشارات: مرکز تحقیقات مخابرات، سال انتشار: 1384، 

مولف: دکتر علي اكبر جلالي

ملاحظات اجرایی و مدیریتی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان

انتشارات: دانشگاه علم و صنعت ایران، سال انتشار: 1384، 

مولف: دکتر علي اكبر جلالي

معرفی اجمالی WSIS برای مدیران

انتشارات: مرکز تحقیقات مخابرات، سال انتشار: 1384، 

مولف: دکتر علي اكبر جلالي

یکسال تلاس در فناوری اطلاعات و ارتباطات

انتشارات: دانشگاه علم و صنعت ایران، سال انتشار: 1383، 

مولف: دکتر علي اكبر جلالي

یکسال تلاس در فناوری اطلاعات و ارتباطات

انتشارات: دانشگاه علم و صنعت ایران، سال انتشار: 1382 

مولف: دکتر علي اكبر جلالي

آسیب شناسی فناوری اطلاعات در خانواده

انتشارات: سازمان انجمن اولیا و مربیان وزارت اموزش و پرورش، سال انتشار: 1382 

مولف: دکتر علي اكبر جلالي

یکسال تلاس در فناوری اطلاعات و ارتباطات

انتشارات: دانشگاه علم و صنعت ایران، سال انتشار: 1381 

مولف: دکتر علي اكبر جلالي

مرکز خدمات کاربردی فناوری اطلاعات ASP

انتشارات: دانشگاه علم و صنعت ایران، سال انتشار: 1381

مولف: دکتر علي اكبر جلالي

تجزیه و تحلیل سیستمهای خطی مدرن

انتشارات: دانشگاه علم و صنعت ایران، سال انتشار: 1380

مولف: دکتر علي اكبر جلالي

یکسال تلاس در فناوری اطلاعات و ارتباطات

انتشارات: دانشگاه علم و صنعت ایران، سال انتشار: 1380

مولف: دکتر علي اكبر جلالي

کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر

انتشارات: دانشگاه علم و صنعت ایران، سال انتشار: 1377

مولف: دکتر علي اكبر جلالي