سرزمین اجدادی دکتر جلالی

5 سال پیش تصاویری از منطقه شاهکوه 60 کیلومتری شهر شاهرود 60 کیلومتری شهر گرگان،
اسبه خاک آرام آقای عباسی
1 Shares

سرزمین اجدادی دکتر علی اکبر جلالی

منطقه  شاهکوه  شامل شاه