یکی از اقدامات بسیار موثر دکتر علی اکبر جلالی حضور در میان مردم و اقدام به فعالیت در زمینه های اجتماعی است. ارتباط صمیمانه او را همه کسانی که با دکتر جلالی بوده اند با همه اقشار جامعه خوب می شناسند. شاید مهمترین رمز موفقیت ایشان نیز برخورد جاذب و روی گشاده و خندان ایشان باشد که مورد توجه همه نزدیکان ایشان بوده است.

اشتراک

خدمات پروفسور علی اکبر جلالی از سال ۱۳۵۷ به اقصا نقاط کشور

پرفسور علی اکبر جلالی خدمات اجتماعی بسیاری داشته است که در بخش های بعدی به تعدادی از آنها که شاخص بوده وتاثیر اقتصادی و اجتماعی زیادی داشته پرداخته شده است.

 تاسیس اولین روستای اینترنتی در شاهکوه در میان رشته کوههای البرز شرقی ودر 60 کیلومتری از شهرستان شاهرود و 60 کیلومتری از شهرستان گلستان در سال 1379 اولین اقدام رسمی کشور در توسعه اینترنت به روستاهای کشور بوده است و به همین دلیل تاریخ توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی از شاهکوه آغاز شده است.

خبر تاسیس اولین روستای اینترنتی ایران در سال 1379 در راس خبرگذاریهای جهان قرار گرفت ورسانه های بسیاری از جمله CNN آنرا منعکس کردند. این اقدام تاثیر بسیاری در روستای شاهکوه داشته است بگونه ای که نزدیک به دوهزار دانشجو و فارغ التحصیل شاهکویی که عموما تسلط بر استفاده از کاربردهای ICT دارند وتعداد زیادی تا سطح دکتری در داخل وخارج کشور در تخصص کامپیوتر ادامه تحصیل داده اند تحت تاثیر مستقیم و یا غیر مستقیم این اقدام بوده اند. این اقدام زمینه رشد اقتصادی روستائیان را نیز فراهم کرده است بگونه ای که بسختی می توان یک شاهکویی ضعیف از نظر مالی را در منطقه یافت.


پس از موفقیت اجرای اولین روستای اینترنتی شاهکوه، دکتر جلالی با همکاری روستائیان شاهکویی، مجمع دانشگاهیان شاهکویی و شرکت مخابرات استان گلستان پروژه دیگری را تحت عنوان اولین مرکز جامع خدمات فناوری اطلاعات وارتباطات روستایی کشور در روستای قرن آباد که محل قشلاق روستائیان شاهکویی بود را در سال 1382 طراحی و پیاده سازی نمودند. بخش بزرگی از تجهیزات این مرکز و مصالح ساختمانی آن از شرکت های بخش خصوصی وکارخانه های محلی بصورت هدیه تهیه شد. دکتر جلالی برای ساخت این مرکز زمینی را خریداری و آنرا به شرکت مخابرات ایران هبه نمود.


اولین پست بانک الکترونیکی روستایی کشور با سرمایه گذاری 2 میلیون تومانی پرفسور علی اکبر جلالی تدر روستای قرن آباد تاسیس شد.دفتچه بانکی شماره 1 روستایی کشور بنامدکتر علی اکبر جلالی می باشد و 20 دفترچه بانکی بعدی را دکتر جلالی هدیه 5 هزار تومانی برای 20 کارآموزان روستا پرداخت کردند.

آرزوهای دکتر جلالی از توسعه ICT روستایی زیاد بود. ایشان آرزو داشت که روستائیان هم مانند شهر نشینان دارای بانکداری الکترونیکی باشد. تا حدودی به آرزوی خود رسید. تصاویر زیر اینمهم را نشان می دهد.

همزمان ایشان طراحی ایجاد ده هزار دفتر ICT روستایی را در سال 1382 را انجامداده که با همکاری شرکت  مخابرات ایران انجام شده است. در ادامه تعدادی تصویر مربوط به این سه پروژه نمایش داده شده است.